CSR Advies 'Naar een landelijk dekkend stelsel van informatieknooppunten' - CSR-advies 2017, nr. 2

De Cyber Security Raad (CSR) adviseert onder andere de minister van Economische Zaken, de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, brancheorganisaties en bedrijven een landelijk dekkend stelsel in te richten waarbinnen overheid en bedrijfsleven informatie uit kunnen wisselen. Een stelsel waarin met behulp van een Digital Trust Centre publieke en private partijen, zoals het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) en het bedrijfsleven nauw met elkaar samenwerken.

The English version of this publication is available on Cybersecuritycouncil.nl.