Advies aanpassing governance CSR

Het afgelopen decennium hebben de activiteiten en adviezen van Cyber Security Raad (hierna de raad) als gevolg van technologische, maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen een bredere scope gekregen en zijn daarmee steeds meer strategisch van aard geworden. Om beter aan te kunnen sluiten op deze ontwikkelingen heeft de raad deze week een advies uitgebracht over het aanpassen van de governance van de raad. Het advies is gestuurd naar de ministers van Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken en Klimaat.

Beeld Zuidas

De bredere en onafhankelijke advisering van de raad wordt door de stakeholders zeer relevant geacht, zoals ook bevestigd in het recente periodieke evaluatieonderzoek van Berenschot. De raad vindt het dan ook van groot belang dat strategische adviezen over toekomstig beleid uitgebracht blijven worden. Gelet op de Kaderwet adviescolleges is het aanpassen van de governance noodzakelijk daarvoor. Daarnaast wordt er zeer grote waarde gehecht aan de dialoog tussen de leden in de huidige triple-helix samenstelling. Die dialoog heeft betrekking op alle strategische cybersecurity-aangelegenheden; de waarde hiervan wordt eveneens bevestigd in het onderzoek van Berenschot.

Instelling adviescollege en commissie

Geadviseerd wordt om de huidige raad te discontinueren en in plaats daarvan twee gremia in te stellen:

  • Het ‘Adviescollege Cybersecurity’ (hierna: het adviescollege) onder de Kaderwet, voor strategische advisering aan het kabinet over uiteenlopende cybersecurity-onderwerpen, thema´s en trends, hetgeen gericht is op nieuwe beleidsontwikkeling. Hiertoe behoort ook advies over wetgeving.
  • De ‘Commissie Cybersecurity’ (hierna: de commissie) die niet valt binnen de reikwijdte van de Kaderwet, met het karakter van een overlegorgaan. In deze commissie vindt overleg en afstemming plaats over een breed scala aan cybersecurity-thema´s, tussen hooggeplaatste vertegenwoordigers van publieke, private en wetenschappelijke partijen (vergelijkbaar met de huidige raad), die op gelijke voet aan tafel zitten.

Het advies is terug te vinden in de brief aan de minister.