Privacyverklaring en Cookies

Persoonsgegevens die via deze site worden verzameld worden alleen gebruikt voor het doel waarmee u ze hebt achtergelaten. Hiermee voldoet de Cyber Security Raad (CSR) aan de privacywetgeving.

Hoe gaat de CSR om met uw persoonsgegevens?

De website van de Cyber Security Raad bevat publieke informatie over wat de raad is, wat de raad doet en hoe de raad dit doet. Ook bevat de website een overzicht van adviezen en producten van de raad en kunnen bezoekers van de website via een algemeen e-mailadres een vraag stellen of informatie opvragen. Daar waar uw persoonsgegevens verwerkt worden, staat precies vermeld welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden. De CSR gebruikt uw persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het toezenden van een brochure, deze gegevens niet worden gebruikt om u ook andere brochures toe te zenden, tenzij dat is aangegeven of u dit zelf aangeeft. Persoonsgegevens die u achterlaat voor het aanmelden van een bijeenkomst die de CSR organiseert, worden nadat de bijeenkomst heeft plaatsgevonden verwijderd. Het betekent ook dat de CSR uw gegevens niet gebruikt voor andere doeleinden, zoals het toesturen van bijvoorbeeld persberichten. Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via de site strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 Wet bescherming persoonsgegevens). Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die u zelf actief heeft achtergelaten.

Wat is de Algemene verordening gegevensbescherming?

De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze verordening helpt de privacy van burgers te beschermen en geldt ook voor persoonsgegevens die via internet worden verzameld. De AVG is een privacywet die geldt in de hele Europese Unie (EU). Dankzij de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU op dezelfde manier geregeld en gelden in elke lidstaat dezelfde regels. De Autoriteit Persoonsgegevens is toezichthouder op de AVG. Bekijk of download de AVG op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Gebruik van cookies

Voor de meting van webstatistieken verzamelt de CSR gegevens over het gebruik van deze website. Door analyse van de verzamelde gegevens kan de website worden verbeterd en kan de CSR zijn dienstverlening verder optimaliseren. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld.

Het gaat om de volgende gegevens: uw IP-adres, het adres van uw internetprovider, de browser die u gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox), het tijdstip en de duur van uw bezoek en welke pagina's u heeft bezocht. Ook wordt gebruikgemaakt van cookies. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen en waarmee u bij een vervolgbezoek op onze website kunt worden herkend. Cookies bevatten slechts een uniek nummer en geen persoonsgegevens. De CSR gebruikt IP-adressen en cookies niet om u persoonlijk te identificeren. Cookies kunnen niet worden gebruikt om u op websites van derden te identificeren. Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van cookies, dan kunt u dit via de privacy-opties van uw browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding of help-functie. Het niet accepteren van cookies kan gevolgen hebben voor het functioneren van www.cybersecurityraad.nl.