Advies CSR naar aanleiding van de Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA)

‘Naar een open, veilig en welvarend digitaal Nederland’

Vanmorgen heeft de Cyber Security Raad (CSR) zijn advies inzake de Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA) 'Naar een open, veilig en welvarend digitaal Nederland' persoonlijk aangeboden aan de minister van Justitie en Veiligheid. Een kopie van het advies is ook gestuurd naar de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en de voorzitter VNO-NCW. Het advies van de raad bevat aanbevelingen voor de NCSA over waar de komende jaren de focus op moet liggen en welke onderwerpen uit de agenda nadere aandacht verdienen.

De raad ondersteunt en omarmt de ambities en de doelstellingen van de NCSA en is positief over het feit dat cybersecurity als integraal onderdeel van de nationale veiligheid wordt gezien. De uitgangspunten en doelstellingen passen in de wens van de raad tot actieve samenwerking tussen de overheid, de private partijen en de wetenschap alsook meer samenhang in de aanpak en een vooraanstaande rol van Nederland in EU en NAVO-verband. De raad herkent de opvolging van zijn eerdere adviezen in de NCSA. De invoering van onder andere de Roadmap DVHS en het onlangs gelanceerde Digital Trust Center (DTC) ziet de raad als waardige opvolging van zijn adviezen.

Integrale aanpak

In zijn advies adviseert de raad om in de komende jaren de focus te leggen op het inventariseren van en de besluitvorming over fundamentele vraagstukken over cybersecurity, slagvaardige en samenhangende implementatie van de NCSA en structureel investeren in cybersecurity. De NCSA is ambitieus en vergt daardoor veel inzet van het kabinet, de overheid, het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld en de wetenschap. De raad vindt dat er vanuit de verschillende verantwoordelijke partijen een samenhangend beroep moet worden gedaan op een gezamenlijke inzet. In dit kader omarmt de raad het voorstel voor de Cybersecurity Alliantie. Een integrale aanpak is essentieel en de wetenschap heeft daarin een onmisbare positie.

Gezamenlijke koers

Vanwege de hoge ambitie van de agenda hangt een succesvolle implementatie in sterke mate af van de inzet van een groot aantal verschillende stakeholders. Dit kan de implementatie van de NCSA een langdurig proces maken. De kansen en bedreigingen voor de digitale samenleving vragen om een voortvarende aanpak. De raad adviseert daarom onder meer zorg te dragen voor een gezamenlijke koers van de cybersecurity-strategieën van de verschillende departementen en alert optreden bij vertraging. Overheid, bedrijfsleven en burgers ondernemen stappen om de weerbaarheid te vergroten, maar dit gaat niet snel genoeg. Daarom mag de uitvoering van de van de NCSA geen vertraging oplopen.

Fundamentele vraagstukken

Tevens is de raad van mening dat er snel zicht moet komen in de vraagstukken die van invloed zijn op bovengenoemde kernwaarden. Het is belangrijk dat er door politiek en overheid duidelijke standpunten worden ingenomen over de meest fundamentele vraagtukken op het vlak van cybersecurity. De raad adviseert dat de verschillende aspecten van cybersecurity in samenhang worden besproken in de Tweede Kamer en ziet hier voor zichzelf een rol weggelegd om de onderwerpen te adresseren en adviserend op te treden.