Cyber Security Raad adviseert over focus en aanpak evaluatie NCSA

De CSR is begin dit jaar door de minister van Justitie en Veiligheid verzocht om advies uit te brengen over een brede evaluatie van de effectiviteit van aanpak onder de Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA) en de benodigde investeringen in cybersecurity in dit verband voor een volgende kabinetsperiode.

Lichtinstallatie

De raad heeft inmiddels invulling gegeven aan het eerste verzoek van de minister. Het advies is beschikbaar gesteld aan het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), dat de komende periode de evaluatie zal (laten) uitvoeren in opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).