Delegatie CSR in gesprek met leden vaste Kamercommissie voor Digitale Zaken

‘Cyberweerbaarheid moet chefsache zijn. Nederland moet de krachten bundelen om te komen tot een integrale aanpak van onze cyberweerbaarheid en werken aan één cyberweerbaarheidsstrategie met een meerjarenprogramma en dekkende financiering: Er is een integrale aanpak nodig met een bijbehorende investering van 833 miljoen euro door het komende kabinet. Ook digitale autonomie moet op het hoogste politieke en ambtelijke niveau worden belegd, vanuit een integrale visie op cyberweerbaarheid. Voor de versterking van onze cyberweerbaarheid is het daarom essentieel dat de CSR Adviesrapporten ‘Integrale aanpak cyberweerbaarheid’ en ‘Nederlandse Digitale Autonomie en Cybersecurity’ integraal worden overgenomen en dat er niet aan cherry picking wordt gedaan.’

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Dit was de overkoepelende boodschap die een delegatie van de Cyber Security Raad (hierna de raad) meegaf aan de leden van de vaste Kamercommissie voor Digitale Zaken. De toenemende cyberaanvallen, zoals onlangs bij de VDL Groep en de Mediamarkt, laten zien dat een veilige digitale infrastructuur geen vanzelfsprekendheid meer is. We moeten onze krachten bundelen en werken aan één landelijke cyberweerbaarheidsstrategie. Ook is het noodzakelijk dat we onze digitale infrastructuur beschermen en hier meer zeggenschap over houden; autonomie hebben over de veiligheid van onze digitale infrastructuur. Als we niet blijven innoveren op kritische technologieën kan onze soevereiniteit verder in gevaar komen. Het (digitale) gesprek over het belang van een cyberweerbare samenleving vond plaats op donderdag 18 november jl. op verzoek van de raad. Covoorzitter Hans de Jong bracht hier samen met raadsleden Lokke Moerel en Tineke Netelenbos de dit jaar gepubliceerde adviezen van de raad bij de commissie onder de aandacht. Na een toelichting op de adviezen gingen zij in gesprek met de leden van de commissie waarbij dieper op de inhoud en urgentie van beide adviezen werd ingegaan.

Meer samenhang, slagkracht en snelheid nodig

In de inleiding gaven de leden van de raad aan dat de digitalisering van onze samenleving veel en mooie kansen met zich meebrengt en ook bijdraagt aan onze economische welvaart. Cyberweerbaarheid is echter een basisvoorwaarde en noodzakelijk om deze kansen te verzilveren. Het feit dat we meer dan ooit digitaal zijn gaan werken, maakt ons namelijk afhankelijker van de digitale infrastructuur en dus ook kwetsbaarder. De digitale wereld verandert continu en daarmee ook onze cyberweerbaarheid. “Wat vandaag veilig is, kan morgen alweer te hacken zijn”, zo stelde covoorzitter Hans de Jong. Bovendien is sprake van groeiende afhankelijkheid van ICT-producten en diensten van buitenlandse marktpartijen, waarmee onze digitale autonomie in het gedrang kan komen. De afgelopen jaren zijn er al stappen gezet om de weerbaarheid te verhogen, maar door de groeiende dreiging blijft de weerbaarheid onvoldoende. Deze ongewenste situatie onderstreept de urgentie van een integrale aanpak op cyberweerbaarheid en digitale autonomie met behoud van een open economie. Er is er meer samenhang, slagkracht en snelheid nodig en daarom moet het nieuwe kabinet ingrijpen.

Nauw verbonden

In de dialoog die hierop volgde met de leden van de commissie werd geadviseerd om niet aan cherry picking te doen. Het CSR Adviesrapport ‘Integrale aanpak cyberweerbaarheid’ is uniek. Nog niet eerder is in Nederland op deze wijze integraal onderzoek gedaan naar de benodigde verbeteringen en investeringen in cyberweerbaarheid; publiek, privaat en wetenschap hebben samengewerkt aan dit advies. Alle vijf door de raad gedefinieerde en samenhangende speerpunten zijn nauw verbonden met elkaar en maken onderdeel uit van de gehele cyberweerbaarheidsketen. Het advies moet daarom in zijn geheel worden overgenomen. Alleen dan zijn we sterk over de hele linie en kunnen we op verantwoorde wijze verder bouwen aan een cyberweerbare samenleving. De keten is immers zo sterk als de zwakste schakel.