WRR-Rapport ‘Opgave AI. De nieuwe systeemtechnologie’ benadrukt belang cyberweerbaarheid

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) pleit in het rapport 'Opgave AI. De nieuwe systeemtechnologie' voor een integrale aanpak voor Artificiële Intelligentie (AI), met intensieve betrokkenheid en een duidelijke visie van de overheid. Dit sluit nauw aan op het eerder dit jaar door de Cyber Security Raad (hierna de raad) gepubliceerde CSR Adviesrapport ‘Integrale aanpak cyberweerbaarheid’. Het WRR-rapport benadrukt volgens de raad wederom het belang van een cyberweerbare samenleving; AI en cyberweerbaarheid zijn nauw verbonden met elkaar en daarom moet het chefsache zijn, zowel bij de overheid als bij het bedrijfsleven.

AI gaat volgens de WRR ons leven fundamenteel veranderen. Zo wordt AI gebruikt in uiteenlopende toepassingen: van gezichtsherkenning tot vertaalapps, van medische diagnoses tot anticiperen op criminaliteit en van fraudebestrijding tot het beïnvloeden van wat we kopen, lezen en stemmen. En dat is nog maar het begin. Als Nederland zich op deze fundamentele verandering niet goed voorbereidt, is er niet alleen het risico dat kansen worden gemist, maar ook dat de samenleving opgescheept wordt met een technologie die onze belangen niet dient. Om hier goed op te anticiperen en onze eigen toekomst vorm te geven, stelt de WRR dat een andere beleidsinfrastructuur nodig; de overheid moet lerend worden.

Ministeriële onderraad

De raad onderschrijft het rapport en de adviezen van de WRR. De ontwikkelingen rondom AI en cyberweerbaarheid gaan immers hand in hand. Om sturing te kunnen geven aan de ontwikkeling van AI (in het algemeen én voor cyberweerbaarheid specifiek) en zeggenschap te hebben over de bijbehorende maatschappelijke transitie, is cyberweerbaarheid een absolute randvoorwaarde. Dat vraagt regie op het hoogst bestuurlijke niveau zodat het daadwerkelijk chefsache wordt. Om dit te bereiken pleit de WRR net als de raad voor het inrichten van een ministeriële onderraad digitale zaken, waar cyberweerbaarheid en AI, maar ook digitale autonomie integraal aan de orde wordt gesteld. Deze onderraad moet steunen op een interdepartementale strategische overlegkoepel, met daarin alle ministeries die raakvlakken hebben met cyberweerbaarheid.

833 miljoen

De afgelopen jaren zijn al veel stappen gezet om de weerbaarheid te verhogen, maar de praktijk laat zien dat dit niet voldoende is. Er is er meer samenhang, slagkracht en snelheid nodig. De raad roept daarom wederom het komende kabinet op in te zetten op een integrale aanpak van onze cyberweerbaarheid. In navolging van met ons vergelijkbare landen, moet er fors geïnvesteerd worden in onze digitale veiligheid (833 miljoen). Het gaat om investeringen in de cyberveiligheid van de vitale processen, een effectieve cybercrime-handhavingsketen, een stevige kennispositie, digitale vaardigheden voor onze jeugd en betere bescherming van het midden- en kleinbedrijf (mkb) en burgers. Alleen zo kunnen we een open, veilige en welvarende samenleving in stand houden.