Nieuwe editie CSR Magazine

Vandaag op Safer Internet Day lanceert de Cyber Security Raad (hierna de raad) een nieuwe editie van CSR Magazine dat geheel in het teken staat van de in 2021 uitgebrachte adviezen ‘Integrale aanpak cyberweerbaarheid’ en ‘Nederlandse Digitale Autonomie en Cybersecurity’. De raad concludeert hierin dat het nieuwe kabinet moet ingrijpen om ervoor te zorgen dat Nederland ook in de toekomst een open, vrije en welvarende samenleving te (laten) zijn. Onze digitale veiligheid en digitale autonomie staan onder druk en daarmee ons maatschappelijk en economisch welzijn. In het huidige coalitieakkoord van het kabinet is slechts op hoofdlijnen aangegeven welke plannen en prioriteiten het nieuwe kabinet heeft. In het magazine leest u op welke fronten stappen gezet moeten worden volgens verschillende topfunctionarissen en wetenschappers. Ook wordt in het magazine teruggeblikt op het tienjarig jubileum van de raad vorig jaar.

De cyberweerbaarheid van ons land en onze digitale autonomie moeten chefsache zijn en verdienen regie op het hoogste politieke- en ambtelijke niveau en een aanpak waarbij publiek, privaat en wetenschap elkaar versterken. Nederland (publiek, privaat en wetenschap) moet de krachten bundelen en werken aan één cyberweerbaarheidsstrategie met een meerjarenprogramma zodat we onze ambities kunnen verwezenlijken.

Regie op samenwerking en informatiedeling

Verschillende topfunctionarissen en wetenschappers uit overheid en bedrijfsleven geven in dit magazine vanuit hun eigen expertise een visie op hoe we hier in Nederland, Europa en wereldwijd vorm aan kunnen geven. Allen zijn zij van mening dat Nederland op alle fronten op de goede weg is bij het verder versterken van onze cyberweerbaarheid alsook op het gebied van onderzoek, innovatie en andere initiatieven. Echter, in de ogen van een groot aantal auteurs zijn de stappen die zijn gezet nog onvoldoende. Een rode draad in alle kritische noten die u in de artikelen kunt lezen is toch wel de gewenste regie op samenwerking tussen publiek, privaat en wetenschap. Deze samenwerking is nodig om Nederland digitaal veilig te houden; we willen en kunnen het niet alleen. Een integrale cyberweerbaarheidsstrategie is daarbij essentieel, inclusief de benodigde investeringen hiervoor. Ook de informatiedeling over cyberdreigingen moet worden verbeterd. Een van de belangrijkste instrumenten om de cyberweerbaarheid van organisaties en burgers te verhogen, is hen snel te informeren wanneer hun IT-systemen kwetsbaarheden vertonen of gehackt zijn. De infrastructuur hiervoor moet snel worden verbeterd.

Digitale autonomie

In het magazine is ook aandacht voor onze digitale autonomie. Dit onderwerp moet eveneens op het hoogste politieke en ambtelijke niveau worden belegd, vanuit een integrale visie op cyberweerbaarheid. De overheid en het bedrijfsleven moeten gericht innoveren en cyberweerbaarheid moet vanuit het soevereiniteits-perpectief worden aangepakt. In Nederland staat dit onderwerp nog onvoldoende op de politieke agenda en wordt cybersecurity tot nog toe vooral reactief aangepakt. We reageren in crisismode en vrijwel niet vanuit het bredere perspectief van strategische autonomie. Dat moet echt anders.

Tot slot spreken de verschillende topfunctionarissen en wetenschappers over het belang van het versterken van de handhavingsketen op cybercrime alsook meer inzet op en investering in onderzoek, onderwijs en innovatie voor onze cyberweerbaarheid voor het behoud van onze kennispositie.

Topfunctionarissen en wetenschappers

Naast diverse leden van de raad hebben verschillende topfunctionarissen en wetenschappers een bijdrage aan dit magazine geleverd, waaronder Renske Leijten (vaste Kamercommissie voor Digitale Zaken), Bart Groothuis (Europees Parlement), Sjoerd Potters (Gemeente De Bilt), Chris van 't Hof en Frank Breedijk (DIVD), Eddy Boot (dcypher), Bibi van den Berg en Aiko Pras (ACCSS), Angeline van Dijk (Agentschap Telecom), Perry van der Weyden en Willem Dittrich (Rijkswaterstaat), Marleen Stikker (Waag), Ciaran Martin (oprichter van het Britse National Cyber Security Centre), Floor Jansen (Team High Tech Crime) en Juhan Lepassaar (ENISA).