Integrale aanpak cyberweerbaarheid

Er zijn zowel op nationaal als op EU-niveau al veel stappen gezet om de digitale weerbaarheid te vergroten. Zo zijn er in de afgelopen jaren verschillende strategieën, agenda’s en updates hierop verschenen en zijn er talloze grote en kleine, vaak regionale, cybersecurity-initiatieven gestart, vanuit de overheid en het bedrijfsleven, maar ook vanuit de maatschappij zelf. De praktijk laat zien dat dit niet voldoende is. Er is er meer samenhang, slagkracht en snelheid nodig. De Cyber Security Raad vindt het belangrijk dat opeenvolgende kabinetten voortvarend inzetten op cybersecurity in termen van regie op de samenwerking, een meerjarenprogramma en bijbehorende dekkende financiering. Alleen zo komen we in de komende regeerperiode tot een landelijk dekkend netwerk van opsporing, preventie, respons en curatie.

Documenten