Over de CSR

Over de CSR

De Cyber Security Raad (CSR) is een nationaal en onafhankelijk adviesorgaan van het kabinet en is samengesteld uit hooggeplaatste vertegenwoordigers van publieke en private organisaties en de wetenschap. De CSR zet zich op strategisch niveau in om de cybersecurity in Nederland te verhogen.

Door de unieke samenstelling van de raad (publiek-privaat-wetenschap) is het mogelijk om prioriteiten, knelpunten en incidenten vanuit diverse invalshoeken strategisch te benaderen en een integrale visie op kansen en bedreigingen te ontwikkelen. De CSR zoekt de samenwerking met vergelijkbare raden in andere landen en stimuleert de oprichting ervan in landen die nog geen Cyber Security Raad kennen.

Samenstelling

De raad streeft naar een zo breed mogelijke dekking van invalshoeken op het terrein van cybersecurity. Daarom hebben achttien leden zitting volgens de verdeelsleutel 7-7-4: zeven leden uit de private sector, zeven leden uit de publieke sector en vier leden uit de wetenschap. Daarnaast kent de CSR ook twee toehoorders. De CSR heeft twee covoorzitters: Pieter-Jaap Aalbersberg covoorzitter namens de publieke sector en Theo Henrar, waarnemend covoorzitter namens de private sector (VNO-NCW).

Taken

De CSR heeft de volgende taken:

  1. gevraagd en ongevraagd verstrekken van advies aan de regering en private partijen;
  2. adviseren over de implementatie van de nationale cybersecurity strategie;
  3. het leveren van een bijdrage aan de Nationale Cyber Security Research Agenda;
  4. Adviseren van de crisisorganisatie in Nederland tijdens grootschalige cyberincidenten.

Aanvullend hierop voeren CSR-leden boardroomgesprekken om cybersecurity op strategisch niveau onder de aandacht te brengen. Het is niet alleen een onderwerp voor de IT-afdeling, cybersecurity vraagt in het kader van bedrijfscontinuïteit ook om strategische aansturing.

Strategisch

De Cyber Security Raad kijkt vooruit, signaleert wat er op Nederland afkomt en adviseert vooruitlopend op de reguliere beleidscyclus over nieuwe technologische ontwikkelingen en de cybersecurity-consequenties daarvan.